Math

ເກມເລກພຶດຊະຄະນິດ ..............................Algebra Game (Lao)

>>ເບິ່ງຢູ່ທາງອິນເຕີເນັດ_View online ....... >>ດາວໂຫຼດ_Download (6.91 MB)

ຄາຖາເລກເກົ້າ_Magic 9's (Lao)

 


ເລກມາຍາກົນຕອນ1_trick 1 (Lao)

 


ເລກມາຍາກົນຕອນ2_trick 2 (Lao)

 

ດາວໂຫຼດDownload Java here


ການແນະນຳກ່ຽວກັບເລກສ່ວນ_Fractions intro (Lao)

 

 


ສ້າງເລກສ່ວນ_Build a fraction (Lao)

 

 


ການຈັບຄູ່ຂອງເລກສ່ວນ_Fractions Match (Lao)