Science

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການໝູນວຽນຂອງນ້ຳ ............ Learn about the Water Cycle (Lao)

>>ເບິ່ງຢູ່ທາງອິນເຕີເນັດ_View online .......>>ດາວໂຫຼດ_Download (54 KB)
ການທົດລອງວິທະຍາສາດແບບຈຳລອງເປັນພາສາລາວໃຊ້ຢູ່ອິນເຕີເນັດຫຼືດາວໂຫຼດ

Science sims (Lao) view online or download .....ທີ່ນີ້hereດາວໂຫຼດ_Download Java hereການລອຍຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນ_hot rises (Lao)

 


ໄຂ່ປະເປືອຍ_Naked Egg (Lao)

 


ການຫາຍຕົວຂອງສີ_Disappearing Colors (Lao)

 


ເຈົ້າມີຮູຢູ່ໃນມືບໍ່?_Do you have a hole in your hand? (Lao)

 


ການເບິ່ງເຫັນດ້ອຍສະໝອງ_Persistence of Vision (Lao)